ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – «Оферта») фізичної особи-підприємця Лавського Сергія Васильовича, «Виконавець»), який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 050 000 0000 003370 від 06.02.2018 р., платник єдиного податку третьої групи (5%) (надалі – «ВИКОНАВЕЦЬ»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі – «Договір») на викладених у даній Оферті умовах.
1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає ЗАМОВНИКОМ за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Акцепт Оферти ЗАМОВНИКОМ, виконаний відповідно до п. 4 Оферти, створює Договір на умовах Оферти.
1.3. ЗАМОВНИКОМ не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції», та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).
1.4. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://novimedia.com.ua/dohovir.pdf та діє до моменту відкликання Оферти ВИКОНАВЦЕМ.
1.5. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення ВИКОНАВЦЕМ змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.4. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ послуги, визначені нижче в підпунктах 2.1.1 – 2.1.3 цього Договору (надалі разом – «Послуги»), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та оплатити ВИКОНАВЦЮ надані Послуги. Послуги за цим Договором включають в себе:
2.1.1. Надання доступу ЗАМОВНИКУ через мережу Інтернет до програмної продукції ВИКОНАВЦЯ у вигляді онлайн-сервісу (платформи) novimedia.com.ua (надалі – «Портал»), розміщеного на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ https://novimedia.com.ua, який забезпечує розміщення і обробку інформації ЗАМОВНИКА, створення особистого інтернет-сайту ЗАМОВНИКА на Порталі або реєстрацію зовнішнього інтернет-сайту та його оформлення з використанням Порталу (надалі – «Послуга доступу»). Ціна Послуги доступу визначається відповідно до тарифу, наявного за посиланням: https://novimedia.com.ua/#taryfy.
2.1.2. Розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку особистого інтернет-сайту ЗАМОВНИКА на Порталі або зовнішнього інтернет-сайту (надалі – «Послуга комп’ютерного програмування»). Ціна Послуги комп’ютерного програмування визначається відповідно до тарифу, наявного за посиланням: https://novimedia.com.ua/#taryfy.
2.1.3. Крім надання Послуг, передбачених підпунктами 2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, на підставі окремих домовленостей Сторін, ВИКОНАВЕЦЬ може надавати ЗАМОВНИКУ додаткові Послуги на Порталі (надалі – «Додаткові послуги»). Ціна та опис Додаткових Послуг опубліковані за посиланням: https://novimedia.com.ua/#taryfy.
2.2. ЗАМОВНИК погоджується з умовами, викладеними в цій Оферті та зобов’язується виконувати «Угоду Користувача» (https://novimedia.com.ua/ugoda-korystuvacha), яка є невід’ємною частиною цього Договору. У разі, якщо до Угоди Користувача вносяться зміни після акцепту Оферти ЗАМОВНИКОМ, ЗАМОВНИК має право користуватися редакцією Угоди Користувача, що діяла на момент прийняття Оферти, до закінчення строку Договору.
2.3. Місцем надання Послуг, визначених в п. 2.1 цього Договору є місцезнаходження ВИКОНАВЦЯ.
2.4. Звітним періодом для надання Послуг, визначених в п. 2.1 є квартал (одиниця виміру проміжку часу, що становить 3 (три) календарні місяці, перший з яких починає обчислюватися з початку календарного року), або інші періоди, якщо вони визначені у тарифах.

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Ціна Послуг ВИКОНАВЦЯ за цим Договором визначається з урахуванням обраних ЗАМОВНИКОМ тарифів, відповідно до підпунктів 2.1.1 – 2.1.3 пункту 2.1. цього Договору.
3.2. Надання Послуги доступу, відповідно до умов цього Договору, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати, або на інших умовах, якщо вони визначені у тарифах.
3.3. Послуга доступу надається ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ, протягом 1 (одного) календарного року, якщо інше не погоджено Сторонами.
3.4. Послуги комп’ютерного програмування та Додаткові послуги надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ протягом строків, встановлених у відповідних тарифах на Послуги комп’ютерного програмування та на Додаткові послуги.
3.5. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному об’ємі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення звітного періоду надання відповідної Послуги ЗАМОВНИКОМ не виставлена рекламація. У випадку відсутності рекламації акт наданих Послуг вважається підписаним, а Послуги – наданими належним чином.
3.6. Послуги комп’ютерного програмування та Додаткові послуги можуть надаватись ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ на умовах попередньої оплати, повної або часткової післяплати за погодженням Сторін.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. ЗАМОВНИК проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом оплати Послуг ВИКОНАВЦЯ, відповідно до п. 3.2 Договору.
4.2. Оплата Послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ, вказаний в розділі 10 цього Договору. Днем оплати є день зарахування коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.
4.3. Оферта також є прийнятою при реєстрації (підтвердження реєстрації) ЗАМОВНИКА на сайті ВИКОНАВЦЯ. Сайт ВИКОНАВЦЯ розташований за адресою https://novimedia.com.ua/.
4.4. Номером Договору є унікальний номер, який видається при реєстрації на сайті ВИКОНАВЦЯ.

5. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти ЗАМОВНИКОМ та діє:
а) 1 (один) календарний рік, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань по Договору, або
б) до моменту дострокового розірвання Договору.
5.2. В разі належного виконання умов цього Договору ЗАМОВНИК має переважне право на продовження отримання Послуги доступу на наступний період. В такому разі, при здійсненні ним попередньої оплати Послуги доступу за наступний період користування, надання такої Послуги продовжується на відповідний період та на умовах, викладених в чинній на момент такої оплати редакції Оферти.

6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір може бути достроково розірваний:
6.1.1. За згодою Сторін у будь-який час;
6.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;
6.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.
6.1.4. В інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором).
6.2. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою ВИКОНАВЦЯ або ЗАМОВНИКА, крім випадків порушення ЗАМОВНИКОМ зобов’язань відповідно до п.2.2 цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ повертає ЗАМОВНИКУ залишок ціни оплачених, але не наданих Послуг. Щодо Послуг доступу такий залишок розраховується за наступною формулою: оплачена Замовником ціна Послуги доступу поділена на кількість календарних днів всього строку надання цієї послуги (у відповідності до п. 3.3) та помножена на кількість календарних днів, що залишилися до закінчення такого строку.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.
7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ та гарантує ВИКОНАВЦЮ, що:
7.2.1. ЗАМОВНИК надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на Порталі та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг;
7.2.2. ЗАМОВНИК укладає цей Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);
7.2.3. ЗАМОВНИК володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;
7.2.4. ЗАМОВНИК володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на Порталі (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові зразки, тощо).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.
8.2. ЗАМОВНИК в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Порталі; б) достовірність відомостей, зазначених ЗАМОВНИКОМ при реєстрації в якості користувача на Порталі та достовірність гарантій і запевнень ЗАМОВНИКА, що містяться в п.7 Оферти.
8.3. Беручи до уваги положення п. 7.2.4 та п. 8 Оферти, ЗАМОВНИК зобов’язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані ВИКОНАВЦЮ у зв’язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів ЗАМОВНИКА.
8.4. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за цим Договором перед ЗАМОВНИКОМ у випадку пред’явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням ВИКОНАВЦЕМ Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків ЗАМОВНИКА в межах оплаченої ним ціни Послуг.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Всі матеріали, доступ до яких ЗАМОВНИКУ надається ВИКОНАВЦЕМ є об’єктами прав інтелектуальної власності ВИКОНАВЦЯ. Виключні права на об’єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути створені ВИКОНАВЦЕМ у процесі надання Послуг ЗАМОВНИКУ, зберігаються за ВИКОНАВЦЕМ.
9.2. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати ЗАМОВНИК при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.
9.3. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду.
9.4. Укладаючи цей Договір, Сторони також погодили використання електронного цифрового підпису в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис». При цьому, Сторони погодили, що в випадку використання електронного цифрового підпису, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

10. РЕКВІЗИТИ

ФОП Лавський С.В.
Р/рахунок: 26007051430707 в ЧРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Чернігів
МФО: 353586
Код ЄДРПОУ: 3160321053
Платник єдиного податку
Адреса: 15600, Чернігівська обл., м. Мена, пров. Гоголя, 22
Тел: +38 (093) 773 03 59
Емейл: sergiylavskiy@gmail.com